FUK – Finansijsko upravljanje i kontrola

Zajedno ka istom cilju

Na osnovu člana 81. Zakona o budžetskom sistemu RS korisnici javnih sredstava su u obavezi da uspostave sistem finansijskog upravljanja i kontrole. Za samo uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijkog upravljanja i kontrole, odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava koji je dužan da do 31. marta tekuće godine, na propisan način izveštava Ministarstvo finansija o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Ne doživite FUK kao obavezu, već kao potrebu koja će vam obezbediti lakše ostvarivanje ciljeva kao korisniku javnih sredstava na pravilan, ekonomičan i efikasan način.

Jedini smo na tržištu, koji možemo da vam pružimo priliku i odobrimo plaćanje usluge na mesečnom nivou i to tokom celog trajanja i sprovođenja strategije, odnosno 36 meseci.

Zajedno sa našim stručnim timom, iza kojeg stoji veliki broj (link ka stranici sa klijentima) zadovoljnih klijenata, možemo da vam pomognemo da pametno upravljate organizacijom i rizicima.

Finansijsko upravljanje i kontrola sadrži obradu i rad u sledećim segmentima:

 1. Kontrolno okruženje;
 2. Upravljanje rizicima;
 3. Kontrolne aktivnosti;
 4. Informisanje i komuniciranje;
 5. Praćenje i procena sistema.

Uvođenje i implementiranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava obuhvata:

 1. Izradu Strategije uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
 2. Izrada Strategije upravljanja rizicima
 3. Izrada Odluke o formiranju radne grupe;
 4. Elaborat;
 5. Izrada Akcionog plana i rad po istom;
 6. Izrada liste poslovnih procesa;
 7. Izrada mape poslovnih procesa;
 8. Izrada registra rizika;
 9. Izrada matrice rizika;
 10. Izrada obrasca za upravljanje rizikom, kvartalno ažuriranje istog;
 11. Izrada dokumentacije o sistemu – procedure;

Nakon uvođenja i implementacije sistema, obavezan je rad na ažuriranju obrazaca, što podrazumeva praćenje i sprovođenje Akcionog plana, te dostavljanje zakonom propisanih izveštaja, a sve sa ciljem smanjenja i ukidanja eventualnih rizika u poslovanju.