Консалтинг

Када имате потребу за активностима из области у којима нисте довољно стручни, када сте оптерећени бројним активностима и нисте у стању да посветите довољно пажње свакој од њих или када немате довољно информација, тада су вам дефинитивно потребне саветодавне услуге.

Ми нудимо урађене задатке и послове за вас

Задовољство нам је да Вам понудимо услуге из области консалтинга, на начин да брзо, ефикасно и квалитетно приступимо пословима:

  • Припреме и организације седница
  • Израде општих аката и рад на њиховим пречишћеним текстовима (нпр. Правилник о организацији и систематизацији радних места, Статут, Правилник о раду, Кодекс понашања, Правилник о дисциплинској одговорности, Правилник о стручном усавршавању, Правилник о путним трошковима, Правилник о приправницима, Правилник о доношењу финансијског плана, Правилник о буџетском рачуноводству, Правилник о репрезентацији, Правилник о употреби мобилних телефона, Правилник о евиденцији присутности на раду, Правилник о попису имовине, Правилник о печату и штамбиљу, Правилник о потрошњи горива, Правилник о начину коришћења и одржавања службених возила, Правилник о канцеларијском пословању и е-канцеларијском пословању,

 

Правилник о инвестиционом и техничком одржавању, Правилник о јавним набавкама и др)

  • Израда свих врста појединачних правних аката (уговора о раду, анекса уговора, решења, одлука, жалби, молби)
  • Рад на припреми конкурсне документације са циљем прибављања новчаних средстава, уз попуњавање пратећих образаца
  • Ажурирање регистра и рад у апликацији ради достављања извештаја за ФУК