Konsalting

Kada imate potrebu za aktivnostima iz oblasti u kojima niste dovoljno stručni, kada ste opterećeni brojnim aktivnostima i niste u stanju da posvetite dovoljno pažnje svakoj od njih ili kada nemate dovoljno informacija, tada su vam definitivno potrebne savetodavne usluge.

Mi nudimo urađene zadatke i poslove za vas

Zadovoljstvo nam je da Vam ponudimo usluge iz oblasti konsaltinga, na način da brzo, efikasno i kvalitetno pristupimo poslovima:

  • Pripreme i organizacije sednica
  • Izrade opštih akata i rad na njihovim prečišćenim tekstovima (npr. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, Statut, Pravilnik o radu, Kodeks ponašanja, Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti, Pravilnik o stručnom usavršavanju, Pravilnik o putnim troškovima, Pravilnik o pripravnicima, Pravilnik o donošenju finansijskog plana, Pravilnik o budžetskom računovodstvu, Pravilnik o reprezentaciji, Pravilnik o upotrebi mobilnih telefona, Pravilnik o evidenciji prisutnosti na radu, Pravilnik o popisu imovine, Pravilnik o pečatu i štambilju, Pravilnik o potrošnji goriva, Pravilnik o načinu korišćenja i održavanja službenih vozila, Pravilnik o kancelarijskom poslovanju i e-kancelarijskom poslovanju,

 

Pravilnik o investicionom i tehničkom održavanju, Pravilnik o javnim nabavkama i dr)

  • Izrada svih vrsta pojedinačnih pravnih akata (ugovora o radu, aneksa ugovora, rešenja, odluka, žalbi, molbi)
  • Rad na pripremi konkursne dokumentacije sa ciljem pribavljanja novčanih sredstava, uz popunjavanje pratećih obrazaca
  • Ažuriranje registra i rad u aplikaciji radi dostavljanja izveštaja za FUK