Ljudski resursi

Svaka firma teži profitabilnosti i finansijskoj održivosti, jer je to suština poslovanja. Ali profit ne zavisi samo od jedinstvenog i kvalitetnog proizvoda ili usluge koju pružate, već i od stručnih i zadovoljnih LJUDI.

Upravljanje ljudskim resursima, u kome se nivo sposobnosti zaposlenih usmerava prema maksimalnim rezultatima, jeste poboljšanje poslovnih funkcija organizacije kroz angažovanje znanja, veština, interesa, motivacije i oblika ponašanja zaposlenih, uz osiguranje zadovoljenja njihovih potreba i zadovoljstva poslom koji obavljaju.

Zajedno sa našim stručnim timom, možemo da vam pomognemo i sprovedemo niz mera koje će vam omogućiti da planirate i upravljate sopstvenim biznisom i ljudima.

Ljudi su snaga ili Snaga je u ljudima

Konsalting usluga obuhvata:

 • Ispitivanje organizacione klime, u formi upitnika i izrađenog elaborata sa merama koje je potrebno primeniti;
 • Zadovoljstvo zaposlenih, u formi upitnika i izrađenog elaborata sa merama koje je potrebno primeniti;
 • Ispitivanje načina rukovođenja, u formi upitnika i izrađenog elaborata sa merama koje je potrebno primeniti;
 • Utvrđivanje radnog potencijala zaposlenih, psihološko testiranje;
 • Izrada opisa radnog mesta, izrada profila za traženu poziciju;
 • Izrada i implementacija kodeksa poslovne politike;
 • Utvrđovanje liste potrebnih internih obuka u formi elaborata;
 • Utvrđivanje liste potrebnih uvodnih obuka za sva radna mesta u formi elaborata;
 • Izrada akta o organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka
 • Definisanje radnih mesta
 • Definisanje misije/vizije i vrednosti kompaniije
 • Strategija razvoja kompanije
 • Regrutacija i selekcija kadrova
 • Procena zaposlenih
 • Kreiranje razvojnih planova za zaposlene
 • Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih
 • Izrada kodeksa politike ponašanja
 • Uvođenje sistema godišnjih razgovora
 • Postavljanje sistema internih obuka
 • Postavljanje sistema uvodnih obuka za sva radna mesta
 • Izrada plana nasleđivanja za sva radna mesta